Persónuverndarstefna

Persónuverndaryfirlýsing Consilium Real Estate hef

Með persónuverndaryfirlýsingu þessari er greint frá því hvernig Consilium Real Estate, kt. 600105-1320, hér eftir nefnt “félagið” standa að vinnslu, s.s. söfnun, skráningu, vistun og miðlun persónugreinanlegra upplýsinga um einstaklinga (hér eftir einnig „þú“). Yfirlýsingin fjallar einkum um vinnslu persónuupplýsinga um viðskiptavini félagsins og einstaklinga sem heimsækja vefsíðu félagsins, www.consilium.is, eða skrá sig á póstlista félagsins hvort sem upplýsingarnar eru geymdar rafrænt, á pappír eða með öðrum hætti.  

Félagið vinnur persónuupplýsingar í samræmi við gildandi persónuverndarlöggjöf á Íslandi á hverjum tíma, sem og viðkomandi gerðir samningsins um Evrópska efnahagssvæðið.  

Persónuvernd er félaginu mikilvæg 

Öflug persónuvernd er félaginu kappsmál og leggjum við mikla áherslu á að virða réttindi einstaklinga og að öll meðferð persónuupplýsinga sé ávallt í samræmi við gildandi regluverk á hverjum tíma, sem og í samræmi við bestu venjur. 

Hvaða persónuupplýsingum safnar félagið um þig og hver er tilgangurinn með söfnuninni? 

Félagið leggur áherslu á að vinna einungis þær persónuupplýsingar sem nauðsynlegar eru í samræmi við þann tilgang sem liggur að baki söfnun upplýsinganna. Félagið vinnur persónuupplýsingar ekki frekar í óskyldum tilgangi nema einstaklingi sé tilkynnt um slíkt og þá heimild sem vinnslan byggist á. 

Félagið safnar, eins og við á hverju sinni,  einkum eftirfarandi persónuupplýsingum: 

 • auðkennis- og samskiptaupplýsingum, s.s. nafni og kennitölu, heimilisfangi, þjóðerni, tölvupósti, símanúmeri og eftir atvikum samskiptasögu.
 • gögn tengd viðskiptavinum er tengjast sölumeðferð fasteiga. 
 • tæknilegum upplýsingum, s.s. IP tölu 
 • stafrænum fótsporum, s.s. nethegðun 
 • upplýsingum í tengslum við val á markaðssetningu og fræðslu 
 • samtölum í gegnum samfélagsmiðla 
 • upplýsingar í gegnum Þjóðskrá 

Félagið safnar einnig, eins og við á, eftirfarandi persónuupplýsingum sem gætu flokkast sem viðkvæmar persónuupplýsingar: 

 • Upplýsingar um hjúskaparstöðu, nafn og kennitölu maka.

Það er stefna félagsins að safna ekki persónuupplýsingum um börn undir 13 ára aldri, nema að því leyti sem slíkt er nauðsynlegt í tengslum við einstaka mál í undantekningartilfellum. 

Félagið vinnur persónuupplýsingar einkum í þeim tilgangi að: 

 • Útbúa söluyfirlit vegna fasteignar.
 • Útbúa kauptilboð vegna fasteignar.
 • Útbúa kaupsamning vegna fasteignar.
 • Útbúa afsal fyrir fasteign.
 • Að vera í samskiptum við viðskiptavini, m.a. í gegnum póstlista sem tengjast starfsemi félagsins.
 • Senda út mikilvægar tilkynningar, fréttabréf og tilfallandi upplýsingar, vegna fasteignamarkaðarins og  til þess að senda út þjónustu- eða viðhorfskannanir
 • Stunda markaðssetningu .
 • Framkvæma greiningar á fasteignamarkaði
 • Bregðast við fyrirspurnum, kvörtunum og hrósi frá viðskiptavinum. 
 • Uppfylla lagaskyldu sem hvílir á félaginu, svo sem í tengslum við bókhald og skil til skattayfirvalda 

Þegar þú notar heimasíðuna okkar www.consilium.is söfnum við upplýsingum um notkun þína, þ.e. IP tölu, tegund eða útgáfu vafra sem þú notar, tímasetningu og tímalengd heimsóknar og hvaða undirsíður þú heimsækir innan heimasíðu félagsins. Hér má finna nánari upplýsingar um notkun okkar á vafrakökum (e. cookies) (linkur á cookie policy) 

Lagalegur grundvöllur fyrir vinnslu  

Félagið safnar og vinnur persónuupplýsingar byggt á eftirfarandi heimildum: 

 • Til að uppfylla samningsskyldu skv. lagaskyldu fasteignasala.
 • Til að uppfylla lagaskyldu. Þessi heimild á einkum við í tengslum við gögn sem falla undir bókhaldslög. 
 • Til að vernda lögmæta hagsmuni félagsins. Þessi heimild á einkum við í tengslum við í eignavörsluskyni, ásamt innheimtu vanskilakrafna. 
 • Á grundvelli veitts samþykkis. Þessi heimild á einkum við í tengslum við sérstaka hagsmunagæslu og markaðsefni sem við sendum einstaklingum sem veitt hafa samþykki sitt fyrir slíku. Einstaklingum er ávallt heimilt að draga samþykki sitt til baka, en einstaklingar geta afskráð sig af póstlista með því að smella á hlekk sem finna má neðst í slíkum póstum. Afturköllun samþykkis hefur þó ekki áhrif á vinnslu sem átti sér stað á meðan samþykki var til staðar.  

Félagið geymir persónuupplýsingar í þann tíma sem nauðsynlegur er til að uppfylla tilgang vinnslunnar eins og greint er frá honum hér að ofan. Þær upplýsingar sem teljast til bókhaldsgagna geymdar í sjö ár samkvæmt lögum nr. 145/1994 um bókhald.  

Frá hverjum safnar félagið  þínum persónuupplýsingum? 

Við söfnum persónuupplýsingum frá þér, og í vissum tilvikum frá utanaðkomandi aðilum á borð við fasteignaskrá, þjóðskrá, sýslumönnum og öðrum opinberum stjórnvöldum.  

 Hvenær miðlar félagið persónuupplýsingum þínum til þriðju aðila og af hverju?  

Félagið selur ekki undir neinum kringumstæðum persónuupplýsingar um þig. Félagið miðlar einungis persónuupplýsingum til þriðju aðila þar sem sem slíkt er skylt samkvæmt lögum eða ef um er að ræða þjónustuveitanda, umboðsmann eða verktaka sem ráðinn er af hálfu félagins til þess að vinna fyrirfram ákveðna vinnu. Sem dæmi má nefna aðila sem sjá um: 

 • að framkvæma greiningar og senda markauglýsingar 
 • upplýsingatækni 

Teljist aðili sem félagið miðlar persónuupplýsingum til vera vinnsluaðili gerir félagið vinnslusamning við viðkomandi aðila. Vinnslusamningar kveða meðal annars á um skyldu vinnsluaðila til að halda persónuupplýsingum öruggum og að nota þær ekki í öðrum tilgangi. Félagið deilir einnig persónuupplýsingum með þriðja aðila þegar slíkt er nauðsynlegt til að vernda lögmæta hagsmuni félagsins, eins og við innheimtu á vanskilakröfu. 

Persónuverndaryfirlýsing félagsins nær ekki til upplýsinga eða vinnslu þriðju aðila en við höfum enga stjórn á eða berum ábyrgð á notkun, birtingu eða öðrum verkum þeirra. Við hvetjum þig því til að kynna þér persónuverndaryfirlýsingar þriðja aðila, þ. á m. vefhýsingaraðilum þeirra síðna sem geta vísað á okkar, hugbúnaðarfyrirtækja á borð við Facebook, Google og Microsoft. 

Öryggi persónuupplýsinga og tilkynning um öryggisbrot 

Öryggi í vinnslu persónuupplýsinga er félagsins mikilvægt og höfum við gripið til viðeigandi tæknilegra og skipulagslegra öryggisráðstafana til að tryggja vernd persónuupplýsinga þinna í takt við stefnu okkar um öryggi. Komi upp öryggisbrot er varðar þínar persónuupplýsingar, og teljist slíkt brot hafa í för með sér mikla áhættu fyrir frelsi og réttindi þín, munum við tilkynna þér um það án ótilhlýðilegrar tafar. Í þessum skilningi telst öryggisbrot atburður sem leiðir til þess að persónuupplýsingar þínar glatist eða eyðist, þær breytist, séu birtar eða óviðkomandi fái aðgang að þeim í leyfisleysi. Hér viljum við þó vekja athygli á því að þær persónuupplýsingar sem þú deilir með okkur á samfélagsmiðlum, t.d. Facebook síðu félagsins teljast opinberar upplýsingar og ekki á forræði félagsins þar sem félagið hefur enga stjórn á slíkum upplýsingum eða ber ábyrgð á notkun eða birtingu þeirra. Standi vilji þinn ekki til þess að deila þeim upplýsingum með öðrum notendum eða veitanda samfélagsmiðlaþjónustunnar skaltu ekki deila upplýsingum á samfélagsmiðlum okkar. Við hvetjum þig einnig til að kynna þér persónuverndaryfirlýsingar þessara aðila, s.s. Facebook, Google og Microsoft. Athugaðu að þegar þú ferð inn á Facebook síðu okkar, er mögulegt að Facebook komi fyrir vafrakökum í tæki þínu í greiningarskyni. 

 Réttindi þín 

Með fyrirvara um þau skilyrði sem nánar er fjallað um í gildandi löggjöf um persónuvernd, þá átt þú rétt á að:  

 • fá upplýsingar um hvaða persónuupplýsingar félagið hefur skráð um þig og uppruna þeirra, sem og upplýsingar um hvernig unnið er með persónuupplýsingar um þig, 
 • fá aðgang að þeim persónuupplýsingum sem eru unnar um þig, eða óska eftir að þær séu sendar til þriðja aðila, 
 • persónuupplýsingar þínar séu uppfærðar og leiðréttar ef tilefni er til, 
 • Félagið eyði persónuupplýsingum þínum ef ekki er málefnaleg eða lagaleg skylda til að varðveita þær, 
 • koma á framfæri andmælum ef þú vilt takmarka eða koma í veg fyrir að persónuupplýsingar þínar séu unnar, 
 • upplýsingar um það hvort fram fari sjálfvirk ákvarðanataka, á hvaða rökum slík ákvarðanataka er byggð og endurskoðun á sjálfvirkri ákvarðanatöku, 
 • afturkalla samþykki þitt um að félagið megi safna, skrá, vinna eða geyma persónuupplýsingar þínar, þegar vinnsla byggist á þeirri heimild. 

 Viljir þú nýta rétt þinn getur þú sent skriflega fyrirspurn á okkurum netfangið consilium@consilium.is. Við munum staðfesta móttöku á beiðninni og að jafnaði bregðast við beiðnum innan mánaðar frá móttöku. Verði ekki unnt að bregðast við innan mánaðar munum við tilkynna þér um töf á afgreiðslu innan mánaðar. Ekki er innheimt gjald þegar einstaklingar nýta rétt sinn í samræmi við ofangreint, nema í þeim tilvikum sem beiðni telst óhófleg eða augljóslega tilefnislaus. 

Þú hefur einnig rétt  til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd sjáir þú ástæðu til þess. Upplýsingar um Persónuvernd má finna á heimasíðu þeirra, www.personuvernd.is. 

Frekari upplýsingar  

Ef þú vilt fá frekari upplýsingar um málefni sem snúa að þínum persónuupplýsingum þá bendum við þér á að hafa samband við okkur. 

Yfirferð og endurskoðun persónuverndaryfirlýsingar félagsins

Persónuverndaryfirlýsing Consilium Real Estate er endurskoðuð reglulega og uppfærð ef tilefni er til. Síðast var stefnan uppfærð þann 20. júlí 2021